Brief van Bestuur Albero i.v.m. Corona-maatregelen

Aan de ouders/verzorgers van kinderen op  Albero Scholen 

Onderwerp: Sluiting scholen wegens Coronavirus

 

15 maart 2020 20.00 uur

 

Geachte ouders/verzorgers en medewerkers,

ALLE LOCATIES VAN ALBERO SCHOLEN ZIJN MET INGANG VAN 16 MAART 2020 TOT EN MET (MINIMAAL) 6 APRIL 2020 GESLOTEN.

 

De ontwikkelingen die dit weekend hebben plaatsgevonden, waaronder het dringende advies van de Federatie Medisch Specialisten, heeft de regering doen besluiten om alle basisscholen per direct te sluiten. De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers en het leveren van een bijdrage aan het indammen van het virus hebben voor ons de hoogste prioriteit.

 

WE ZIJN DICHT, maar nemen uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen opvang bieden aan die kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren (zie bijlage) én die echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 

Concreet betekent dit:

  • Ouders/verzorgers, waarvan één ouder werkzaam is in de vitale sectoren zoals vermeld in de bijlage en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen hun kinderen naar school brengen. Wij zorgen, in overleg met de kinderopvangorganisaties, voor opvang. 

  • Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik denkt te moeten maken, kunt u contact opnemen met de directeur van de school (bij voorkeur via de digitale weg). Er moet dus eerst contact zijn geweest, voordat de kinderen morgen (eventueel) naar school kunnen worden gebracht. We rekenen in deze op uw medewerking en begrip. 

  • We gaan ons ervoor inspannen om voor alle kinderen het thuis volgen van onderwijs mogelijk te maken. Over de manier waarop dit zal worden vormgegeven wordt u later geïnformeerd.

 

Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben. Mochten er onverhoopt vragen zijn, dan kunt u hiermee terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren). 

 

We realiseren ons terdege dat deze maatregel vraagt om een grote inzet van u, van uw netwerk en van onze medewerkers. We zijn er echter van overtuigd dat dit hetgene is dat op dit moment van ons wordt gevraagd. We wensen u allen sterkte bij het handen en voeten geven aan de uitvoering van deze maatregelen en hebben er vertrouwen in dat we samen een weg zullen vinden om hier op een zo goed mogelijke manier mee om te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren van Albero Scholen,

 

Ad Vis, voorzitter CvB

Pim van Kampen, lid CvB