Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Vakanties en studiedagen 2023 - 2024

  De vakanties voor schooljaar 2023-2024 zijn:

   

  Herfstvakantie 23-10-23 t/m 27-10-23
  Kerstvakantie 25-12-23 t/m 05-01-24
  Voorjaarsvakantie 12-02-24 t/m 16-02-24
  Paasweekend 29-03-24 t/m 01-04-24
  Meivakantie 22-04-24 t/m 03-05-24
  Hemelvaartsvrij 09-05-24 t/m 10-05-24
  Pinksterweekend 18-05-24 t/m 20-05-24
  Zomervakantie 05-07-24 t/m 16-08-24

   

  Studiedagen schooljaar 2023 – 2024:

  Vrijdag 20 oktober 2023
  Dinsdag 5 december 2023
  Donderdag 7 maart 2024
  Dinsdag 2 april 2024 (Alberodag)
  Woensdagmiddag 8 mei 2024r
  Vrijdag 14 en maandag 17 juni 2024

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Scholen op de Kaart, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  In deze schoolgids besteden we  aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids ZWH 23 24

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Camiel Bartelink (oudergeleding- voorzitter)
  • Ramon Bal (oudergeleding)
  • Marije Ruijtenberg (oudergeleding)
  • Martha Hendriks
  • Agathe Vermeulen
  • Marga van Oosten
  • Sandra Dekker (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer vijf keer per jaar op school plaats.

   

 • Ouderraad

  Taak van de Ouderraad

  De ouderraad zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team. Denk daarbij aan Sint- en Kerstviering, de Koningsspelen en de feestelijke afsluiting van het schooljaar.

  In de Nieuwsflits van ‘De Zuidwesthoek’ wordt regelmatig aandacht besteed aan wat de Ouderraad doet.

  Ouderbijdrage

  Door de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen. Voor het schooljaar 2023- 2024 is de algemene vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 22,50.

  Meer informatie of een goed idee? Mail ons gerust: orzuidwesthoek@outlook.com.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €22,50 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen