Onze visie

We werken op de Zuidwesthoek samen aan een brede basis van kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, zoals lezen, schrijven en rekenen. Ook burgerschap en sociale vaardigheden dragen daaraan bij.  Kinderen die de school verlaten hebben ruime kennis, inzicht en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. We hebben oog voor de ontwikkeling en groei van ieder kind. Het team van professionals zorgt voor goed onderwijs, zodat elke leerling de stap naar het vervolgonderwijs (en naar de rest van zijn/haar leven) optimaal voorbereid kan maken. Dit betekent ook dat het kind een positief zelfbeeld heeft en vertrouwen in zichzelf en de ander. 

Wij werken vanuit de basisbehoeften van ieder kind: relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), competentie (ik geloof in mezelf en heb plezier in mijn eigen kunnen) en autonomie (ik kan het zelf, maar nog niet altijd alleen). Wanneer aan die behoeften wordt voldaan kan een kind zich gemotiveerd inzetten om te gaan leren. 

 

Wij leiden de kinderen op onze school op tot denkende doeners. 

Denkende doeners: de kinderen leren veel op onze school en passen het geleerde toe binnen een zinvolle context. Hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen wordt hierdoor geprikkeld. Ze leren de wereld (dichtbij en verder weg) steeds beter begrijpen en er een positief kritische mening over te vormen. Op deze manier ontdekken ze hoe ze een eigen actieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de wereld.

Dit bereiken we onder andere door een groot deel van de vakken in samenhang (thematisch) aan te bieden. 

Onze kernwaarden

Op de Zuidwesthoek leren leerlingen respectvol met elkaar en hun omgeving omgaan. Ze leren behulpzaam en attent te zijn en te respecteren dat iedereen uniek is. Daarnaast leren ze zichzelf te waarderen. Hiervoor hebben we kernwaarden vastgesteld, die ons richting geven bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en omgaan met elkaar. De kernwaarden zijn ons kompas. Op deze waarden kunnen we elkaar aanspreken én mogen we aangesproken worden.

  • Gelijkwaardigheid: Op de Zuidwesthoek is iedereen welkom. Hoe verschillend we ook zijn, iedereen heeft recht op gelijke behandeling, gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. We ontmoeten elkaar binnen en buiten de schoolomgeving, zodat we leren van, over en met elkaar. We zijn nieuwsgierig naar de ander. De school is een ontmoetingsplaats, een plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en je je eigen verhaal verder ontwikkelt, juist in relatie met anderen. 

  • Verbinding: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort, dat we moeite doen de ander te begrijpen en ons inspannen om van de school een gemeenschap te maken waar je je thuis voelt? Dit doen we door de verbinding met elkaar op te zoeken. We bouwen zowel binnen de groepen als groepsdoorbroken aan een veilige gemeenschap. Verbinding betekent enerzijds verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je handelen en anderzijds er op vertrouwen dat de ander dat ook doet. Verbinding is een must in een omgeving waarin je elkaar waardeert en wilt begrijpen, omdat je een gezamenlijk doel hebt: (het meewerken aan) de ontwikkeling van kinderen. 

  • Autonomie: Op onze school mogen kinderen en volwassenen zichzelf zijn en hun eigen stem laten horen. Door op een meer coachende manier met elkaar om te gaan leren zowel kinderen als teamleden zelfstandig en kritisch te denken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de groepsleerkrachten niet meer altijd leiden en begeleiden, maar sturen op zelfstandigheid en de kinderen steeds vaker zelf laten kiezen. Deze vrijheid in verbondenheid leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen en  rekening te houden met de vrijheid van de ander. 

  • Ontdekken: Kinderen kunnen heel veel ontdekken tijdens spel en onderzoek. In de onderbouw is spel een belangrijke ontwikkelmotor. Geleidelijk aan zullen de kinderen meer handelend willen leren hoe de echte wereld in elkaar zit en uiteindelijk mondt dit uit in onderzoekend leren. Het is dus niet alleen de leerkracht die de leerstof overbrengt, maar ook de kinderen die  al doende de wereld ontdekken. Deze manier van onderzoeken blijft tot en met groep 8 boeiend voor de kinderen.
  • Ontwikkelingsgericht: Op onze school staat de ontwikkeling van het kind centraal. Dit betekent dat elk kind zich zo veel mogelijk op eigen niveau en tempo mag ontwikkelen. Niet de vaste leerstoflijn staat centraal, maar de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat de Zuidwesthoek in de komende jaren het leerstofjaarklassensysteem los gaat laten en gaat werken vanuit leerlijnen. Hierbij zijn de autonomie en de ontdekkende houding van de kinderen, samen met de coachende rol van de leerkrachten, van groot belang. 

 

Brede ontwikkeling

Binnen onze school besteden we aandacht aan de brede ontwikkeling. Hoofd (cognitieve ontwikkeling), hart (sociaal emotionele ontwikkeling) en handen (creatieve en motorische ontwikkeling) zijn even belangrijk in ons onderwijs. Dit betekent dat:

  • kinderen een stevige basis krijgen op het gebied van rekenen, taal, lezen. Dit doen we door te werken vanuit leerlijnen. Voor elk kind is duidelijk waar hij/zij staat op de leerlijn en waar hij/zij  naar toe moet. Het doel wordt bereikt door uit diverse methodes de best passende lesonderdelen te pakken, die er samen voor zorgen dat elk kind op zijn/haar niveau en tempo het maximale uit zichzelf haalt. 
  • er veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door specifieke lessen (met behulp van “Kwink” leren de kinderen lessen voor het leven waarbij de sociaal-emotionele vaardigheden worden geoefend), maar ook gedurende de dag (d.m.v. samenwerkingsopdrachten, gesprekken voeren enz.)
  • kinderen dagelijks uitgedaagd worden tot meer bewegen (tijdens de lessen gymnastiek, maar ook door de inrichting van ons nieuwe schoolplein en door het toepassen van “bewegend leren” tijdens de reguliere lessen)
  • kinderen dagelijks hun creatieve talenten kunnen ontdekken (tijdens lessen thematisch werken krijgen de kinderen de mogelijkheid zelf oplossingen te bedenken voor hun persoonlijke leervraag. Daarnaast komen lessen tekenen, handvaardigheid, dans en kunstbeschouwing in de thema’s langs. Ook geeft onze muziekspecialist om de week les in alle groepen)