Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.

Albero beschikt over bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers, die de kwaliteitszorg op bovenschools niveau coƶrdineren.

Onze kwaliteitszorg baseren we op het onderstaande model.

Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen.

Op schoolniveau is de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere:

  • het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg;
  • het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang;
  • het vastleggen en bewaken van teamafspraken;
  • het creĆ«ren van draagvlak;
  • het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren
  • het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch geven van feedback).

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van het onderwijs op de school in het algemeen en in hun groep in het bijzonder.

Zowel op school- als op groepsniveau wordt daarbij de zogenaamde evaluatieve cyclus steeds weer opnieuw doorlopen.