Missie en visie

Hier staan wij voor!

 

Wie onderwijst is, net als u thuis, bezig met opvoeden. Dit heeft uiteindelijk de volwassenwording van het kind tot resultaat. Wij trachten dan ook, in samenwerking met de ouders, de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Daarin hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid: school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Het onderwijs op onze school richt zich op de sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling, op creativiteit, het verwerven van kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij willen dat de kinderen veel leren en graag naar school komen.

 

Om dit te bewerkstelligen vinden wij het belangrijk dat:

  • De kinderen zich binnen onze school veilig voelen;
  • Er in iedere groep een goed leerklimaat bestaat;
  • Er binnen de groepsorganisatie gedifferentieerd gewerkt kan worden, afgestemd op de ontwikkeling en de beleving van het kind want tenslotte is iedereen 'ergens knap in'.

Daarom zorgen we er voor dat:

  • De onderwijsgevenden de juiste didactische aanpak afstemmen op elk kind afzonderlijk;
  • De instructie zodanig is, dat het denkproces van de leerlingen op gang wordt gebracht , waardoor zij daadwerkelijk actief leren;
  • Er ruimte is voor meer oplossingsmethoden;
  • De onderwijsgevenden de kinderen accepteren en stimuleren;
  • De activiteiten afgestemd worden op het niveau van de kinderen;

Er binnen de school een systeem functioneert met betrekking tot de zorg voor kinderen. Om de kwaliteit van onze school te garanderen hebben we een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Hierbij wordt jaarlijks een aantal zaken binnen de schoolorganisatie ( zowel op het gebied van onderwijs in de groepen als op managementniveau) aan een kritisch onderzoek onderworpen.

 

Daarnaast worden de pedagogische en  onderwijskundige ontwikkelingen als vast onderdeel op de bouw en teamvergaderingen  nauwgezet doorgenomen. U mag er van uitgaan dat het het hele schoolteam zich zal inzetten om de hiervoor genoemde uitgangspunten binnen de school te realiseren. De resultaten van ons onderwijs zijn altijd via de website van de inspectie te volgen.

 

De onderwijsgevende heeft een voorbeeldfunctie door de manier van omgaan met collega’s en, vooral ook, met de kinderen!

 

De samenwerking binnen de schoolomgeving berust op de principes respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid , vertrouwen , veiligheid en vooral  jezelf mogen zijn.

 

Werken met didactische structuren , coöperatieve werkvormen ,het geven van expliciete directe instructie en het zelfstandig werken zijn sleutelbegrippen in het onderwijs op de Zuidwesthoek.