Onderwijs

U en De Zuidwesthoek

 

Opvoeden doen we samen. Daarom vinden wij een goed contact met de ouders/verzorgers uitermate belangrijk. De eerste kennismaking met de school is meestal het allereerste kennismakingsbezoek bij de oriëntatie op de scholen in de wijk.

Na het maken van een telefonische afspraak (0113-270207) laten wij u , na een kort inleidend verhaal over waar de school voor staat , graag kennismaken met 'de school in bedrijf'.

Samen met u en de toekomstige leerling ( het wordt tenslotte mogelijk zijn of haar school) gaan we door de school wandelen , in alle groepen en lokalen kijken en vertellen wij hoe wij werken en waarom het op deze manier doen. Doel is u een zo goed mogelijke beeld te laten zien van onze dagelijkse praktijk.

Als uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven mag hij of zij bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd naar school. Maar voorafgaande aan dit moment is er altijd gelegenheid om een aantal keren 'in te lopen' oftewel kennis te komen maken in de groep. De juf van groep 1 neemt daarvoor altijd ruim van te voren contact met u op voor het maken van afspraken.

 

Omgekeerd rapportgesprek

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een “omgekeerd” rapportgesprek . Doel: leerkrachten maken kennis met de ouders en de ouders kunnen alle informatie aan de leerkrachten verstrekken die wenselijk geacht wordt. Kortom u vertelt over uw kind.

 

Informatieavond

In alle groepen wordt aan het begin van een schooljaar een groepsinformatieavond gehouden.  Tijdens deze bijeenkomsten wordt u het een en ander verteld over het onderwijs en de gang van zaken in de groep waar uw kind dat schooljaar zit. Natuur mag u ook zelf aan de slag met een aantal onderwijsactiviteiten.

 

Kijkmoment

Elke woensdagmorgen van 08.15 uur tot 08.30 uur kunt u in klas van uw zoon/dochter zijn of haar werk van de afgelopen week bekijken ( groep 3 t/m 8 ).

De ouders/verzorgers van de leerlingen in de kleutergroepen kunnen vanaf 08.15 uur in de groep van de kinderen terecht om bijv. samen even een spelletje te doen.

 

Contactavonden en huisbezoek

De onderwijsgevende van groep 1 komt één keer per jaar op huisbezoek en u wordt aan het einde van het schooljaar uitgenodigd voor een rapportgesprek. Bent u benieuwd hoe het met uw vierjarige gaat? Kom dan rustig na schooltijd even informeren. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden.

In groep 2 t/m 8 wordt u 3 of 4 keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de onderwijsgevende. In november is dat een gesprek  over de voortgang van uw kind. Het sociaal-emotioneel welbevinden staat in dat gesprek centraal . Ook de cognitieve ontwikkeling komt aan bod, maar er is nog geen sprake van een rapportgesprek .

In januari / februari vindt het eerste rapportgesprek plaats . In dit gesprek wordt een duidelijk beeld geschetst van de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van uw zoon/dochter.

In juni / juli vindt het tweede rapportgesprek plaats en wordt bekend in welke groep uw zoon/dochter het volgend schooljaar gaat plaats nemen.

Mochten er tussentijds belangrijke zaken met u te bespreken zijn, dan nemen wij vanzelfsprekend contact met u op. Maar mocht u zelf vragen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht. U bent altijd welkom!

 

Schriftelijke informatie naar ouders

Op onze website treft u alle informatie aan die voor u noodzakelijk is ( jaarplanner, brieven, schoolfonds etc. ). Iedere maand komt er een 'Nieuwsflits' uit die digitaal aan u wordt toegezonden. Deze is ook weer terug te vinden op onze site. Extra informatie wordt per brief – digitaal – verstrekt. De groepsinformatie wordt veelal verzorgd via “Parro” .

 

 

Praktische Zuidwesthoek afspraken:

  • Kinderen mogen tussen 8.20 en 8.30 uur hun klas binnen via de deur die grenst aan het schoolplein.
  • Bij ziekte  of afwezigheid van uw zoon/dochter: graag direct melden via 0113-270207 of via Parro.  Hebben wij vóór 09.00 uur geen bericht van afmelding ontvangen, dan nemen wij contact met u op.
  • Graag mandjes, tassen , bekers , laarzen etc. even merken i.v.m. kwijtraken. Voor het kwijtraken / stukraken van meegebracht speelgoed , sieraden, mobiele telefoons/i-pod , tablets e.d. die uw kind draagt of bij zich heeft, kan het personeel geen verantwoordelijkheid dragen.
  • Op het schoolplein wordt naast de fiets gewandeld. Fietsen kan daar n.l. gevaar opleveren voor andere kinderen en of ouderen. 
  • Als u iemand van het personeel wilt spreken, kan dat bijna altijd na schooltijd. De leerkrachten hebben wel pauze van 14.00 en 14.30 uur, maar kunnen daarna meestal tijd voor u vrij maken. Maak vooraf even een afspraak met desbetreffende leerkracht.
  • Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in het schoolgebouw en op het plein tijdens de schooluren is niet toegestaan.