Zorg

Interne Begeleding

 

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school. Daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied. Op de Zuidwesthoek is juf Martha Hendriks de intern begeleider. 


De IB-er legt groepsbezoeken af, waarna de gegeven les met de leerkracht wordt doorgenomen. Ook bespreekt de IB-er samen met de leerkracht welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan de kinderen te optimaliseren. Dat kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten.


Indien nodig overlegt de IB-er met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De IB-er neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen. Structureel wordt het effect van de ondersteuning besproken tijdens de groepsbesprekingen. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken. We krijgen daardoor goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en maken aan de hand van dit gesprek nieuwe groepsplannen of handelingsplannen.

 

Soms ervaart een leerkracht problemen en weet hij/zij niet hoe verder aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling. In dat geval wordt er een leerlingbespreking gehouden onder leiding van de IB-er.Als vervolg hierop kan de desbetreffende leerling besproken worden in de HGPD consultatie. Dit is een overleg met een vertegenwoordiger van de schoolbegeleidingsdienst, leerkracht, IB-er en indien gewenst ouders/verzorgers.

 

Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn de IB-er en de leerkracht aanwezig. De leerling-ondersteuning is beschreven in het ondersteuningsplan van de school.

 

Op alle Albero-scholen wordt gewerkt met groepsplannen voor in ieder geval de kernvakken rekenen, lezen en spelling. Meerdere malen per schooljaar wordt een groepsplan gemaakt. Bij het opstellen van de groepsplannen kijken de leerkrachten samen met de IB-er vooruit naar de doelen die de kinderen moeten bereiken. Voor jonge kinderen wordt gewerkt met groepsplannen, gebaseerd op het registratiesysteem van KIJK! of een vergelijkbaar instrument. De ontwikkelingslijnen zijn op individueel niveau vertaald naar groepsplannen, waarin de ondersteuning van jonge kinderen wordt beschreven.

 

Bij het opstellen van groepsplannen wordt vooraf goed gekeken naar het niveau van alle leerlingen in de groep. Er wordt genoteerd op welke manier de leerlingen hun gestelde doelen kunnen bereiken. Dit naar gelang de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Aan de hand van de evaluaties en de resultaten van de toetsen worden nieuwe groepsplannen opgesteld.

 

Gedurende het schooljaar wordt u middels rapportage en diverse gesprekken op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Wanneer u vragen heeft over het groepsplan, kunt u die aan de leerkracht of aan de IB-er stellen.