Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid. De MR zal ze zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directie- besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn:

 

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

 

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie.

Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Albero bestaat uit 26 scholen. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad, op bovenschools niveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De formele functie van de GMR is het geven van instemming en adviezen aan het College van Bestuur. Het gaat dan specifiek om zaken die bovenschools geregeld zijn. Naast die formele kant is de GMR ook actief in het meedenken met ouders, personeel en directie.